کانال سروش ❤دُنیاےِ💏عاشِقانـِھـ❤

کانال سروش ❤دُنیاےِ💏عاشِقانـِھـ❤

ID: @donyaye_asheghaneh

🌛⭐بِــهــتَــریــن کــانــالِ سُــروش⭐🌜

🎈دِلِــتــ میــخــواد😋خـاصــ تَـریـــن😎بـــاشــے🎈

🎈بِــھــتَـریــن تِــکــســتــ ھــا📝رو واســھــ عِــشــقِــتــ💑بِــفــرِســتــے💌🎈

🎈پُــروفــایــلِــتـــ رو بــا عِــشــقِــتــ 👫سِــتــ کُــنــے🎈

🎈خــوشــگِــل تَــریــن آھَــنــگــ 🎶هــاے اِحــســاســے💕رو تــو گــوشــیــتــ 📱داشــتــھــ بــاشــے🎈

زود بــاش😍پَــس مُــعَــطَــل چــے هَــســتے 😉 اَنــگُــشــتِــتــ👆رو بِــزَن رو لــیــنــڪ زیــر👇

❤@donyaye_asheghaneh❤

🍁تَــبــادُل و تَــبــلــیــغ : پَــیــام تَــعــامُــلــے🍁

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های سروش ویژه