کانال aramesh

معرفی کانال های aramesh ثبت شده در سایت کانالها، بروزترین سایت بانک ثبت کانال ها در ایران.

در زیر سقف کبود این آسمان، نهادهای اجتماعی فراوانی وجود دارد؛ مدرسه، دانشگاه،بازار و … ...